مسافر غریب

Saturday, September 09, 2006

آغاز

من از امروز قصد دارم که در این مکان بنویسم.تا چه پیش آید